KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1. GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, Okuyan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. (Okuyan olarak ifade edilecektir)’nin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10’ ncu maddesi kapsamında, şirket içi lokasyonlarda gerçekleştirilen kamera kayıt sistemleri hakkında “Aydınlatma Yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir.

2.VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Okuyan, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Okuyan hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Ünvanı

Okuyan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti

Adresi

Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcu Sokak İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza C1 Blok Kat:10 No: 312-321-322-323-324  Bahçelievler/İSTANBUL – TÜRKİYE

Telefonu

+90 212 639 30 43

Fax

+90 212 639 30 81

E-posta adresi

info@okuyan.com.tr

Kayıtlı Elekt. Posta (KEP)

okuyangumruk@hs01.kep.tr

Mersis No

0086013093800019

3.VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Okuyan, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu başta olmak üzere Kanunun emretmiş olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup işbu verileri güvenli şekilde saklayacaktır.

4.İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

Okuyan tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

 • İşyeri içerisinde belli lokasyonlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları

5.KAMERA KAYITLARININ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kamera kaydı işyeri içerisinde belli lokasyonlarında bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile temin edilebilmektedir.

6.KAMERA KAYITLARININ İŞLENME AMACI

Okuyan, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 • İşyeri içi can ve mal güvenliğin sağlanması, bina ve tesislere yapılan giriş ve çıkışların kontrol edilebilmesi,
 • Verimliliğinin arttırılması, tasarrufun sağlanması,
 • İşyeri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi ‘dir.

7.KAMERA KAYITLARININ AKTARIMI VE KORUNMASI

Okuyan, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir. Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

 • Kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 • Ayrıca dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile, kanuna ve amacına uygun bir şekilde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Mevzuatı hukuki sebebiyle, misafir ve çalışanların giriş çıkış işlemlerinde, fabrika içi ve dış ortamlarda kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamakta, İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır.

8.KAMERA KAYITLARININ SAKLANMA SÜRESİ

KVK Kanunu’nun 12. maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmakta, kanunlara göre belirlenmiş ve amacını aşmayacak süre kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir

Kamere kayıtları 4-6 gün süre ile saklanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

9.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Okuyan’ a başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

Okuyan, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

10.DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Okuyan’ ın kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Okuyan’ ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bize Ulaşın

Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza C1 Blok
Kat:10 No:312-321-322-323-324 Bahçelievler/İSTANBUL
+90 (212) 639 30 43
info@okuyan.com.tr